Zorg op maat

Wij volgen de leerplannen van onze koepel “ Katholiek Onderwijs Vlaanderen” om de eindtermen bij onze leerlingen te bereiken, hiervoor hanteren de leerkrachten verschillende werkvormen.

Maar elk kind heeft recht op redelijke aanpassingen om die eindtermen te bereiken, vandaar dat we zorg op maat aanbieden.

Niveau 1 : Preventieve basiszorg

Onder “eerste zorg” in de klas verstaan we de zorg die iedere leerkracht besteedt om met kwaliteitsonderwijs optimale ontwikkelingskansen te bieden aan alle leerlingen.

Bij het uitbouwen van kwaliteitsonderwijs staat preventie centraal.  Voorkomen is beter dan genezen! Elke leerkracht tracht zijn klas uit te bouwen tot een krachtige leeromgeving waarin elk kind ongeacht zijn leervermogen, zijn voorkennis, zijn sociale situatie of afkomst, aan zijn trekken komt.

Deze eerste zorg willen we realiseren door :

 • rekening te houden met de verschillen tussen kinderen
 • rekening te houden met eigen tempo
 • zelfstandigheid aan te wakkeren
 • te handelen uit een ontmoetende leerkrachtenstijl
 • ieder kind als bekwaam te benaderen
 • het aanbieden van differentiatie, structuur, materialen…
 • succeservaringen na te streven
 • ieder kind naar net dat niveau hoger proberen te brengen

Niveau 2 : Verhoogde zorg

1A .  Zorg op maat bij vertraagd lees- en /of schrijfproces tot dyslexie /dysorthografie

Gedurende de eerst drie leerjaren van onze lagere school (de onderbouw) wordt volop ingezet om alle leerlingen zo vlot mogelijk te leren lezen en schrijven.

We houden er niet van om kinderen te ‘labelen’. Toch willen wij onze kinderen die met de kenmerken van dyslexie te kampen hebben zoveel als mogelijk hulp bieden.

Daarom begeleiden wij kinderen die meer moeite hebben om tot lezen of correct schrijven te komen stapsgewijs.

Naast de eerste zorg door de titularis in de klas ondersteunt het zorgteam bij :

 • Compenserende maatregelen inzetten: meer tijd om oefeningen op te lossen, voorlezen van opdrachten, minder oefeningen, minder schrijfwerk, kopiëren ipv uit het hoofd
 • Leesclub: in kleine groepjes lezen o.l.v. ouders en leerkrachten
 • Leesmakkers:  leerlingen uit de derde graad lezen met leerlingen uit de onderbouw
 • Verhoogde lees- en schrijfzorg in de zorgklas
 • Inzet van audioboeken, spelling o.a. via woordkasteel of taalkanjers
 • Aanbieden van (aan)gepast schrijfmateriaal

Als in een vierde leerjaar blijkt dat het over een leerstoornis gaat, wordt het kind opgenomen in het SPRINT programma.  SPRINT is software die de leerlingen helpt bij vlot lezen en correct schrijven.

Die begeleiding bouwen we stap voor stap uit dankzij de ervaring die we opdeden in de loop van de jaren :

 • de betreffende leerlingen krijgen de kans om te leren typen tijdens de naschoolse activiteiten
 • het programma leren kennen en de computer correct hanteren
 • teksten laten voorlezen door het software programma
 • teksten op het internet laten voorlezen door het programma
 • toetsen via het programma leren oplossen ( lezen en schrijven)
 • parallel met de handboeken in de klas, krijgen de leerlingen een elektronisch invulboek waarin ze leren invullen
 • spellingscorrector en woordsuggesties leren gebruiken ( ook in WORD)
 • samenvattingen via het programma leren maken ( leren leren)

De bedoeling is dat leerlingen aan het eind van de lagere school ZELFSTANDIG  werken aan hun laptop als het lees- en schrijfwerk betreft.

Via de dyslexie – survivalgids leren ze bewust worden van hun leerstoornis en ermee omgaan.

Wij noteren – in samenspraak met de ouders – de vaardigheden bij het gebruik van SPRINT op de BaSo – fiche.  Die fiche geeft het vervolgonderwijs indicaties hoe sterk de leerlingen zijn in het gebruik van de compenserende maatregel.

1B.  Zorg op maat bij een vlot leesproces

Naast de eerste zorg door de titularis in de klas ondersteunt het zorgteam bij:

Eerste lezers:

sommigen kunnen al wat lezen als ze de eerste klas binnenstappen, anderen komen heel snel tot lezen zodat we zorgplus lezen opstarten.

We bieden verdiepend materiaal aan zodat ze zelfstandig in de klas hiermee aan de slag kunnen. Zo blijft leren lezen voor hen ook leuk en uitdagend.

Ook in de tweede klas hanteren we dezelfde filosofie.

Bij derde graad:

vinden die leerlingen hun uitdaging in het uitwerken van extra WERO – thema’s waarin ze hun taalvaardigheid kunnen toepassen.

2A.  Zorg op maat bij vertraagde rekenvaardigheden tot dyscalculie

Naast de eerste zorg door de titularis in de klas ondersteunt het zorgteam bij:

 • inzetten compenserende maatregelen: langere tijd materiaal, tafelkaart, enkel de basisoefeningen, geheugenkaarten, ingevulde tabellen….
 • aangepast huiswerk
 • verhoogde zorg in de zorgklas met wiskanjers
 • schrappen van uitbreiding en meer inzetten op basisleerstof om zo de eindtermen te verwerven

2B.  Zorg op maat voor vlotte rekenaars

Naast de eerste zorg door de titularis in de klas ondersteunt het zorgteam bij:

 • Screening van kinderen met mogelijk leervoorsprong
 • Begeleiding van de zorgplus wiskunde met verdiepend materiaal waarmee ze zelfstandig aan het werk kunnen in de klas.  Zo blijft wiskunde voor hen ook leuk en uitdagend.
 1.  Zorg op maat voor kinderen met een vermoeden van / diagnose van ( dysfasie, DCD, ASS, ADHD ….)

Het korps (zowel titularissen als zorgteam ) is bijgeschoold om te leren omgaan met deze problematieken.  

Na de eerste zorg door de titularis in de klas ondersteunt het zorgteam bij :

 • compenserende maatregelen inzetten( time out plek, prikkelarme omgeving..)
 • aangepaste materialen aanbieden/uitproberen ( wiebelkussen, lat met anti slip…)
 • opvolgen van preventieve acties om probleemsituaties te voorkomen
 • optreden in crisissituaties

Niveau 3 : Schooloverschrijdende zorg

In de meeste gevallen is de geboden zorg door de school voldoende. Indien deze toch ontoereikend blijkt te zijn wordt in samenspraak met de ouders, het CLB en het zorgteam op zoek gegaan naar andere ( externe) oplossingen.

Hierbij denken we aan : logo, kine,  psycholoog, psychiater, revalidatiecentra , huiswerkbegeleiding , ondersteuningsnetwerk ( ondersteuning vanuit het bijzonder onderwijs)

Samen met onze externe partners wordt de zorg in kaart gebracht, verdeeld en opgevolgd.

Tot zover onze zorgvisie. Bij dit alles streven we naar ons uiteindelijk doel: alle kinderen kunnen, met of zonder hulpmiddelen, zelfstandig hun werk aanpakken en zo de eindtermen behalen.