Leerlingvolgsysteem

We hanteren een leerlingenvolgsysteem om onze kinderen op te volgen. Na de klassikale afname houdt de school een zogenaamd MDO (multidisciplinair overleg): met de titularis, het zorgteam, de medewerker van het CLB en de directeur worden de vorderingen van de leerlingen doorgenomen.

We stellen wel eens vast dat leerlingen bijzondere noden hebben: leesonderwijs dat traag op gang komt, rekenproblemen, problemen om met andere kinderen om te gaan, leerlingen die ‘op hun honger’ zitten als het om uitdagingen in het gewone curriculum gaat,…Voor die leerlingen bouwden wij verschillende leerlijnen uit.